top of page

Regulamin strony

§ 1. Wstęp

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.energyaudit.pl oraz zasady składania i realizacji zamówień za pośrednictwem sklepu. Sklep internetowy prowadzony jest przez Iwo Gurdek z siedzibą 31-539 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 15. Regulamin jest dostępny na stronie sklepu internetowego i każdy Klient ma możliwość pobrania go i wydrukowania.

 

§ 2. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.energyaudit.pl, prowadzony przez Iwo Gurdek.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która za pośrednictwem sklepu zamawia produkty lub usługi.

Produkt – rzecz ruchoma lub usługa oferowana przez sklep do sprzedaży.

Usługa – usługa wykonania świadectwa energetycznego oferowana przez sklep.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu lub usługi zawierana pomiędzy sklepem a Klientem za pośrednictwem sklepu.

 

§ 3. Warunki korzystania ze sklepu

 

Korzystanie ze sklepu oznacza akceptację regulaminu oraz wszystkich jego postanowień. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie sklepu internetowego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany oferty produktów i usług oraz ich cen bez podania przyczyny. Zmiany w ofercie sklepu obowiązują od momentu opublikowania na stronie. Sklep zobowiązuje się do zamieszczania na stronie sklepu internetowego aktualnych i prawdziwych informacji o produktach i usługach oraz ich cenach. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

§ 4. Składanie i realizacja zamówień

Aby złożyć zamówienie w sklepie internetowym, Klient powinien:

 

a) zarejestrować się w sklepie lub złożyć zamówienie jako gość,

b) dodać wybrane produkty lub usługi do koszyka,

c) przejść do realizacji zamówienia i wybrać formę dostawy i płatności,

d) zaakceptować regulamin sklepu,

f) potwierdzić zamówienie i dokonać płatności.

 

Po złożeniu zamówienia przez Klienta, sklep potwierdzi jego przyjęcie poprzez wysłanie e-maila z potwierdzeniem zamówienia. Potwierdzenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego realizacją. Po złożeniu zamówienia sklep prześle Klientowi formularz, w ramach którego Klient zobowiązany jest uzupełnić dane oraz wgrać pliki wymagane przez sklep do stworzenia świadectwa energetycznego.

 

Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie wysłania przez sklep e-maila z potwierdzeniem realizacji zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia lub do żądania dodatkowych informacji od Klienta, jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości lub rzetelności danych podanych przez Klienta. W przypadku niedostępności produktu lub usługi, sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Klienta i zaoferować mu dostępność innego produktu o podobnych parametrach lub zwrócić mu wpłaconą kwotę.

 

Sklep zobowiązuje się do wykonania usługi w terminie do 7 dni roboczych (w opcji standardowej) lub do 2 dni roboczych (w opcji ekspresowej) od daty otrzymania kompletnego formularza i wymaganych plików od Klienta.

 

W ramach usługi Klient wyraża zgodę na to, że wykonawcą zlecenia oraz wystawcą świadectwa energetycznego może być osoba lub podmiot wskazana/wskazany przez sklep.

 

Klient nie ma prawa odstąpić od umowy sprzedaży, ponieważ otrzymuje świadectwo energetyczne w formie pliku cyfrowego niezapisanego na nośniku materialnym. Wybór dodatkowej opcji dostarczenia egzemplarza papierowego świadectwa nie wyłącza braku prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży. 

 

W podstawowym trybie Klient otrzyma jedynie elektroniczną formę świadectwa energetycznego. W przypadku wyboru dodatkowej wersji papierowej, Klient musi liczyć się z tym, że egzemplarz papierowy zostanie mu wysłany w terminie do 2 dni roboczych od daty wykonania świadectwa.

 

Usługa oferowana w Sklepie wykonana zostanie z najwyższą starannością i według aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Klient bierze natomiast na siebie odpowiedzialność wynikającą z dostarczenia w formularzu nieprawidłowych lub nieprawdziwych informacji, których użycie spowodować może, że finalnie dostarczone Klientowi świadectwo energetyczne nie będzie wykonane poprawnie względem nieruchomości, dla której jest sporządzane.

 

§ 5. Reklamacje

 

Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności produktu lub usługi z umową sprzedaży należy zgłaszać na adres e-mail sklepu: reklamacje@swiadectwa-energetycze.info lub pisemnie na adres sklepu: 31-539 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 15. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer zamówienia oraz opis i podstawę reklamacji. Sklep rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. Umowy zawierane przez Iwo Gurdek zawierane są w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia (trwały nośnik). Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego. W przypadku zażądania przez Klienta wystawienia faktury VAT, Klient wyraża zgodę, aby faktura VAT została przesłana na podany przez niego adres e-mail. Iwo Gurdek może wprowadzić techniczne sposoby uwierzytelniania Klienta przed pobraniem przez niego dowodu zakupu lub faktury VAT.

 

Iwo Gurdek zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

 

Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL: https://www.energyaudit.pl/regulamin, skąd Klienci mogą w każdym czasie go przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

 

Iwo Gurdek informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Iwo Gurdek, a Klientem zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Iwo Gurdek. 

Politka prywatności

Polityka prywatności i RODO

Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Iwo Gurdek z siedzibą w 31-539 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 15 działający pod numerem NIP 5512641762.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz dla celów marketingowych, tj. w celu przesyłania informacji o nowościach, promocjach i ofertach specjalnych. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży jest wykonanie umowy, a podstawą przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest zgoda Klienta.
Klient ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 
Odbiorcy danych
 

Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz sklepu, takim jak dostawcy usług związanych z wykonaniem świadectwa energetycznego, usług IT, firmy kurierskie czy firmy windykacyjne. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 
Okres przechowywania danych
 
Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży oraz do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Po upływie tych okresów dane osobowe Klientów będą usuwane.
 
Prawa Klienta

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Klient ma prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W celu skorzystania z powyższych praw, Klient może skontaktować się z Administratorem danych, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 1.
 
Pliki cookies
 
Sklep internetowy korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator sklepu internetowego.
 
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wyłączenia przeglądarki internetowej.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Sklep internetowy Iwo Gurdek, z siedzibą w 31-539 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 15 działający pod numerem NIP 5512641762 (dalej "Sklep"), jest administratorem danych osobowych Klientów sklepu.
 
Dane osobowe przetwarzane są w Sklepie w celu:

* realizacji zamówień i dostarczenia towaru lub usługi,
* obsługi reklamacji i zwrotów,
* prowadzenia korespondencji z Klientami,
* udzielania odpowiedzi na pytania i zgłoszenia reklamacyjne,
* udostępnienia Klientom newslettera, jeśli zostaną do tego zapisani,
* marketingu bezpośredniego, jeśli Klient wyrazi na to zgodę,
* badań rynkowych i analiz statystycznych,
* zabezpieczenia transakcji,
* udostępnienia Klientom informacji o nowych produktach lub usługach, jeśli Klient wyrazi na to zgodę.

Sklep może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nim, takim jak:

* wykonawcy świadectw energetycznych
* firmy kurierskie i spedycyjne,
* firmy obsługujące płatności,
* dostawcy usług hostingowych i serwerowych,
* firmy świadczące usługi marketingowe,
* podmioty odpowiedzialne za obsługę sklepu internetowego.
 
Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po tym okresie przez okres wymagany przepisami prawa.
 
Klienci sklepu mają prawo do:
 
* dostępu do swoich danych osobowych,
* ich sprostowania,
* usunięcia,
* ograniczenia przetwarzania,
* przenoszenia danych,
* wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
* cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Klienci sklepu mogą skorzystać z powyższych praw poprzez kontakt z administratorem danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie na adres siedziby Sklepu. Klienci sklepu mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych w Sklepie jest Iwo Gurdek. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres e-mail: kontakt@swiadectwa-energetycze.info lub pisemnie na adres siedziby Sklepu.
​ 
Klauzula informacyjna dla osób, których dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

Sklep internetowy Iwo Gurdek, z siedzibą 31-539 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 15 działający pod numerem NIP 5512641762 (dalej "Sklep"), jest administratorem danych osobowych Klientów sklepu.
 
Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sklep w celu marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania informacji o nowych produktach, usługach lub promocjach oferowanych przez Sklep.
 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego jest zgoda wyrażona przez Klienta. Klient może wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia lub zapisanie się do newslettera.
Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Klient może cofnąć zgodę poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanym newsletterze lub poprzez kontakt z administratorem danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie na adres siedziby Sklepu.
Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy uznaje, że przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 
Administratorem danych osobowych w Sklepie jest Iwo Gurdek, z siedzibą 31-539 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 15 działający pod numerem NIP 5512641762. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres e-mail: kontakt@swiadectwa-energetycze.info lub pisemnie na adres siedziby Sklepu.
 
Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych
 
Ja, niżej podpisany/a, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej "RODO") oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) (dalej "UODO") wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sklep internetowy Iwo Gurdek, z siedzibą 31-539 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 15 działający pod numerem NIP 5512641762.

 

Pliki Cookies

Pliki Cookies

Instrukcja zarządzania plikami cookies dla sklepu internetowego

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, smartfonie), gdy użytkownik odwiedza stronę internetową. Pliki te są wykorzystywane m.in. w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania ze strony internetowej, dostosowania jej do indywidualnych preferencji użytkownika oraz do celów statystycznych i reklamowych.

Sklep internetowy Iwo Gurdek, z siedzibą 31-539 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 15 działający pod numerem NIP 5512641762 (dalej "Sklep") korzysta z plików cookies.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym zablokować ich automatyczną obsługę w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.
 
Sklep wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

1) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wymagane do zalogowania się do konta;

2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
"funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik

3) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostosowanie treści reklamowych do preferencji użytkownika, np. poprzez wykorzystywanie informacji o odwiedzanych przez użytkownika stronach internetowych.
 
Sklep współpracuje z partnerami reklamowymi, którzy mogą również wykorzystywać pliki cookies w celu dostosowania treści reklamowych do preferencji użytkownika oraz do celów statystycznych i reklamowych.
 
Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, co może jednak uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji Sklepu.
 
Więcej informacji o plikach cookies dostępnych jest na stronie internetowej All About Cookies (http://www.allaboutcookies.org).

 

bottom of page